งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม Masterchef&Pinsouq Challenge

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ชมรม Master Chef  จัดกิจกรรม Masterchef&Pinsouq Challenge  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดกิจกรรม การแข่งขันรังสรรค์อาหารจากวัตถุดิบหลักจาก Pinsouq  store ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติและทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์อาหาร ที่สวยงาม สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อร่างกายตามโจทย์ที่ได้รับ รวมถึงการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมและพร้อมต่อการจัดจำหน่ายให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมคือนักศึกษาสังกัดชมรม Master Chef พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณชารีฟ เด่นสุมิตร  ผู้พัฒนาตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์  2.อาจารย์อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวชจากคณะวิทยาศาตร์  และ 3.อาจารย์สุไลยา กุวิง จากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมให้คำแนะนำในการคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดการวัตถุดิบอย่างถูกวิธี สู่การจัดจานอาหารที่สวยงามพร้อมจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารและตัดสินอาหารจากฝีมือนักศึกษา โดย มีอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงค์ ที่ปรึกษาชมรม Master chef เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและมีคณาจารย์จากหลักสูตรเข้าร่วมรับชมกิจกรรม

แกลเลอรี่