งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022

       รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี
- คุณสมบัติเบื้องต้น  
     1. มีสัญชาติไทย
     2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2547
     3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน
           *ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้
- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565