งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก.#FMSYRU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติ

วันที่ 11 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวตอนรับและให้กำลังใจกับผู้ร่วมเข้าการอบรมในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ผศ.ดร.เบญจวรรณ ตื้นตัน อาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว และ ดร.กิตติเทพ ประดาอินทร์  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางการบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่