งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบงกช จันทร์หอม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงเช้าและได้รับเกียรติจาก คุณธิปไตย ศรีนวลขาว นักทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ในช่วงบ่าย  และในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในการจัดทำคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ณ ห้องนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่