งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณบำรุงการศึกษา ปี 2564 ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน และ ดาวน์โหลด Concept Paper ดังนี้

1.Concept Paper งบบกศ.วจก ปี 64 ดาวน์โหลด

2.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย บกศ.วจก.64 อ่าน

3.เอกสารแนบท้ายประกาศ อ่าน

4.ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย บกศ.วจก.64 (เพิ่มเติม) อ่าน

กำหนดส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  มาที่ E-mail : [email protected] 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 

- ประเด็นการวิจัยสถาบัน อ่าน

- ยุทธศาสตร์การวิจัย มรย อ่าน

- ยุทธศาสตร์การวิจัย 20 ปี อ่าน