งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนา รวมถึงบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัยและพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยก่อประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อนักศึกษา ชุมชน และสังคม

                    เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจวิจัยดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดและขอประกาศระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังเอกสารแนบ 

 

แกลเลอรี่