งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

KM เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างไร...ให้ได้ทุน

แบบรายงานผลการจัดการความรู้

KM เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างไร...............ให้ได้ทุน

โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  งานบริการวิชาการ

  KM เขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการอย่างไร...............ให้ได้ทุน

 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 11.00-13.00 น. ห้องซานถัวร์​

ประเด็น/หัวข้อ

สิ่งที่ควรทำ/ควรเขียน

สิ่งที่ไม่ควรทำ/ไม่ควรเขียน

1.เรื่อง/การเลือกเรื่อง

-สอดคล้องกับทิศทาง/กรอบคิดของมหาวิทยาลัย เช่น ปี 61-62  เน้นสร้างผลกระทบ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต

-เน้นอบรมเป็นหลัก / ควรตรงศาสตร์

-จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายนอกมหาวิทยาลัย

-สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะจัด

-เป็นเรื่องที่รู้ดี /เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป (ไม่ต้องอบรมก็ได้) ไม่มีอะไรใหม่/ล้าสมัย

-ชื่อเรื่องที่ไม่ตรงศาสตร์ หรือไม่อยู่ในวิสัยที่คณะดำเนินงานจะทำได้สำเร็จ

-ชื่อเรื่องยาวเกินไป/ไม่สื่อเนื้อหากิจกรรมที่จะจัด

2. ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

- ให้เลือกยุทธวิธีใน "ประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ"ที่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการดำเนินการ เพียง 1 ยุทธวิธีเท่านั้น

- เลือกยุทธวิธีหลายข้อ

- เลือกยุทธวิธีที่ไม่สอดคล้องกับโครงการ

3. หลักการและเหตุผล

-ย่อหน้า 1  เขียนความเป็นมาของโครงการแบบสังเขป

-ย่อหน้า 2  เขียนสภาพปัญหา/ความจำเป็นเร่งด่วน/ความต้องการ/ อันเป็นที่มาของโครงการ

-Copy เนื้อหา แต่ไม่อ้างอิง /ไม่แก้คำผิด

-เขียนไม่นำพาหรือไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะทำ

-ไม่เขียนสภาพปัญหา/ความจำเป็นเร่งด่วน/ความต้องการ ทำให้ขาดน้ำหนักในการอนุมัติโครงการ

4. วัตถุประสงค์

- ควรเป็นข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย

-(เน้นอบรมเป็นหลัก) เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ .........
  • เพื่อสร้างทัศนคติ/จิตสำนึก ..........
  • เพื่อพัฒนาทักษะ หรือเพื่อให้สามารถ.........

-ต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดวัดการบรรลุผลได้/วัดได้จริง ซึ่งสามารถวัดได้โดยทดสอบความรู้หลังการพัฒนา/วัดทัศนคติ/วัดทักษะหรือความสามารถปฏิบัติได้ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ฯลฯ 

-เขียนผลประโยชน์ที่ได้รับ นำมาเป็นวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน /เพื่อปฏิบัติพันธกิจด้านงานบริการวิชาการ/เพื่อสร้างเครือข่าย/เพื่อสร้างความรักสามัคคี ฯลฯ

-เขียนวัตถุประสงค์กว้างมาก ไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะทำอะไร เช่น เพื่อจัดบริการวิชาการศาสตร์ด้าน...(สาขา)..

-ไม่มีศิลปะในการเขียน เขียนว่า “เพื่อจัดอบรมเรื่อง....

 

5. เป้าหมาย

-เป้าหมายเชิงปริมาณ ให้เขียนระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน วาเป็นใคร/ที่ไหน/จำนวนเท่าใด เช่น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน......จำนวน ....คน

-เป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะ (หรือสามารถ) (ทั้งนี้ไม่ต้องใส่ตัวเลขกำกับ)

-เป้าหมายเชิงปริมาณ ไม่เขียนให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร/ที่ไหน/ จำนวนเท่าใด

-เป้าหมายเชิงคุณภาพ เขียนความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการ ไม่เขียนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ

-3 ตัวชี้วัด แตกต่างด้านระยะเวลา ดังนี้

-ตัวชี้วัดความสำเร็จผลผลิต เป็นผลที่เกิดขึ้นทันที ภายหลังจากจัดโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ / ต้องสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น ผู้ประกอบการ  30 คนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ......รวมถึงสามารถจัดทำแผนธุรกิจของตนเองได้

-ตัวชี้วัดความสำเร็จผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต ซึ่งคาดหวังจะเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ว ต้องสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น  ผู้ประกอบการจำนวน .. ราย สามารถนำแผนธุรกิจไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้  

-ตัวชี้วัดความสำเร็จผลกระทบ เป็นผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดมุ่งหมายปลายทาง เช่น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ  กระจายรายได้ในพื้นที่ชายแดนใต้  อันนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

-เขียนเหมือนกันหมดทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

-ผลผลิตเขียนเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลลัพธ์เขียนเป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลกระทบเขียนสาขาและคณะได้ปฏิบัติพันธกิจด้านงานบริการวิชาการ

 

7. แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

-ให้ระบุกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส

-กิจกรรมอาจมี 1 เดียว หรือมากกว่า ควรเขียนให้สัมพันธ์หรือบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น

กิจกรรม 1 อบรมเรื่อง...............

กิจกรรม 2 อบรมปฏิบัติการเรื่อง..................

-กิจกรรมที่กำหนดต้องสามารถเบิกงบประมาณได้

-เขียนขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น วางแผน ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ การประเมินผล

-เขียนกิจกรรมที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ เช่น การประชาสัมพันธ์ /การคัดเลือกผู้ประกอบการ /การสำรวจข้อมูล ปัญหา ความต้องการ / การติดตามประเมินผล

 

8. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

-ให้ระบุกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้

-

9. รายละเอียดงบประมาณ

-จำแนกตามแต่ละกิจกรรม

-ให้เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายแบบตัวคูณทุกรายการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 คนๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท

-สามารถเบิกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

ค่าตอบแทน

-ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 300 บาท

ค่าใช้สอย

-ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท

-ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท

-ค่าจ้างพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร ไม่เกิน 1,000

-ค่าจัดทำเอกสารอบรม (ทำได้มากกว่าผู้เข้ารับการอบรม 5 เล่ม)  ไม่เกินชุดละ 80 บาท

-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 1,500 บาท

-ค่าเอกสารสรุปรูปเล่มโครงการ 5 เล่มๆ ละ 200 บาท รวม 1,000

-ค่าห้องประชุม (บุคลากร มรย. ได้ราคาพิเศษ)  วันละ 600 บาท

-วัสดุเชื้อเพลิง (ควรใช้กรณีเดินทางไกล กม.ละ 4 บาท)

ค่าวัสดุ

-วัสดุสำนักงาน 6,000 บาท (หากประสงค์ซื้อหมึกพิมพ์ ให้เจียดแยกลงรายการวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท)

-วัสดุงานบ้าน งานครัว (ถ้ามี)

-ไม่ระบุค่าใช้จ่ายแบบตัวคูณ

- ระบุตัวคูณหลายรูปแบบ

-เบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

-อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เขียนเบิกวิทยากรมากกว่า 1 คน

-ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมปฏิบัติการ เน้นพัฒนาทักษะ /ความสามารถ เบิกมากกว่าสัดส่วน 10 : 2

-เบิกค่าวิทยากรภายนอก ทำให้ถูกมองว่าไม่มีความสามารถ พึ่งพาความสำเร็จจากบุคคลภายนอก

-เบิกค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง ให้กับผู้มีรายได้ เช่น ครู ผู้ประกอบการ ฯลฯ

-เบิกค่าจ้างนศ.ช่วยงาน

-เบิกค่าป้ายเวที ซึ่งข้อเท็จจริงใช้ ppt.

-เบิกซ้ำซ้อนทั้งค่าสมนาคุณและค่าเบี้ยเลี้ยง

-กรณีมีหลายกิจกรรม เบิกแล้วเบิกอีก เช่น ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์/ค่าจัดทำสรุปรูปเล่มโครงการ /ค่าวัสดุสำนักงาน

-ไม่ระบุประเภทวัสดุ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

-สามารถเพิ่มวัตถุประสงค์พลอยได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์อบรม เช่น สาขาและคณะได้ปฏิบัติพันธกิจด้านงานบริการวิชาการ/ การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน /เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ฯลฯ

-เขียนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

11 อื่นๆ

-ควรใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบรูปแบบแบบฟอร์มล่าสุดจากเว็บสถาบันวิจัย

-ควรเขียนให้สอดคล้อง /มีความเป็นเหตุเป็นผล

-ผู้รับผิดชอบหลัก ให้ระบุหัวหน้าโครงการ

-ผู้รับผิดชอบ คือทีมงานซึ่งต้องระบุชื่อ (ไม่ต้องใส่หัวหน้าโครงการซ้ำ)

-แผ่นสุดท้าย ระบุชื่อคณบดีเป็นผู้เสนอโครงการ / อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นผู้เห็นชอบโครงการ /ท่านอธิการบดี เป็นผู้อนุมัติโครงการ

-จัดส่งโครงการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ  http://eservice.yru.ac.th/research​

-ผู้รับผิดขอบหลักลาเรียน

-ใช้แบบฟอร์มผิด

-เขียนวกวน ขาดความเป็นเหตุเป็นผล เขียนไม่สื่อ

-ขาดการพรู้ฟ มีคำผิดมาก

-ยอดงบประมาณทุกจุดไม่เท่ากัน

-ลงชื่อผิด โดยลงผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้เสนอโครงการ

 

"center"

 

แกลเลอรี่