งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มกะลามะพร้าว 2560

วันนี้ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มกะลามะพร้าว บูรณาการความร่วมมือร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ (Creative Project) ติดตามผลการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกะลา ณ.ศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าสาป โดยมี รศ.อัปสร อีซอ, อ.จิราพร เกียรตินฤมล, อ.อุษณีย์  พรหมศรียา, อ.สุทัศนฺ รุ่งระวิวรรณ และอาจารย์สัสดี  กำแพงดี   ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการผลิตงานสร้างสรรค์ดังกล่าว

วันนี้(21 ธันวาคม  2559) เวลา  9.00-16.00 น. ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าสาป ทีมคูปองโอทอปบูรณาการร่วมกับทีมบริการวิชาการ: กลุ่มกะลามะพร้าว นำโดย รศ.อัปสร อีซอ, อ.จิราพร เกียรตินฤมล และอ.อุษณีย์ พรหมศรียา ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แกลเลอรี่