งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 2560

วันที่ 6 ก.พ. 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ วางระะบบบัญชีสำหรับกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม โดยบูรณาการในรายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการสำรวจรูปแบบเครื่องมือทางการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาเครื่องมือของกลุ่มฯ

25 ธ.ค. 59 อ.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "แนวคิดการออกแบบเชิงสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.อัปสร อีซอ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด และ อ.พอหทัย ซุ่นสั้น อาจารย์สาขาศิลปะ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

21 ต.ค. 59 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและรายวิชาการจัดการความรู้ กับโครงการบริการวิชาการ : การบริหารจัดการกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ต.ท่าสาป จ.ยะลา ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบพัฒนาแบรนด์และสื่อการตลาดสำหรับใช้จริงในอนาคต

แกลเลอรี่