งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

1. โครงการอบรมสถิติเพื่อการวิจัย

2. โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์จัดทำและประเมินผล

3. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการวิจัย

4. โครงการอบรมบริการวิชาการ

5. โครงการอบรมหลักสูตรเพื่อการวิจัย

6. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

7. โครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

8. โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอรายงานวิจัย ไม่ยาก

9. โครงการอบรมการประเมินโครงการสำหรับวิจัย

10. โครงการอบรมสัมนาวิชาการ

11. โครงการอบรมโมเดลพัฒนาชาติสูการพัฒานางานวิจัย  

 

แกลเลอรี่