งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจชายแดนใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1”

วันที่ 23 พ.ย.59 รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจชายแดนใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1”และทีมงาน จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการโดยการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมและรับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 40 ราย

แกลเลอรี่