งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

งานบริการวิชาการ

รายงานสรุปเล่มโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559

1. รายงานผลโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง การบริหารการผลิตในธุรกิจชุมชน อ่าน 

2. รายงานผลโครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่าน

3. รายงานผลโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน อ่าน

รายงานสรุปเล่มโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

1.โครงการ การบริหารจัดการกลุ่มเบเกอรรี่ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน
2. โครงการ การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม อ่าน

3. โครงการ การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มอาชีพนมแพะ อ่าน

4. โครงการ การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มกะลามะพร้าว อ่าน

5. โครงการ เพิ่มศักยภาพชุมชนโดยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน อ่าน

6. โครงการ  อบรมต้นทุนและผลตอบแทน อ่าน

7. โครงการ อบรมปฏิบัติการสร้างอาชีพอิสระแก่เยาวชน “ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่อาชีพในศตวรรษที่ 21” อ่าน

รายงานสรุปเล่มโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

 

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ - เศรษฐกิจพอเพียง อ่าน

2.โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป -กลุ่มกะลามะพร้าว อ่าน

3.โครงการการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป - กลุ่มอาชีพนมแพะ อ่าน

4.โครงการการค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ อ่าน 

5.โครงการอบรมปฏิบัติการ เยาวชนสร้างอาชีพสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 อ่าน

6.โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป  - กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม อ่าน

7. โครงการรู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน อ่าน

8.โครงการอบรมแผนธุรกิจต้นทุนและผลตอบแทน อ่าน

9.โครงการเพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป อ่าน

10.โครงการภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าภาพที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่นที่ 2 อ่าน

11.โครงการนักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ อ่าน 

12.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่าน