งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ระบบและกลไกกำกับการดำเนินงาน

         เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะฯระบบและกลไกกำกับการดำเนินงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

     1. การบริการต้นน้ำ

        1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นรองกรรมการ และตัวแทนแต่ละสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางการวิจัย การจัดสรรงบประมาณวิจัย และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ โดยมอบหมายให้ งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานหลักที่ผู้รับผิดชอบการบริการและการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ

         1.2 จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย จัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยประจำปีของคณะฯ

         1.3 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวิจัย คณะสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยโดยใช้งบประมาณของคณะ ในการจัดสรรทุนวิจัย ทั้งเพื่อการดำเนินการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

     2. การบริการกลางน้ำ

         2.1 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการด้านงานวิจัยให้เป็นไปตามพันธกิจการวิจัยของคณะและเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

          2.2 พัฒนาสรรถนะนักวิจัย มีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ทักษะกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานวิจัย

    3. การบริการปลายน้ำ

           3.1 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนบุคลากรให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full paper ) ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ตามประกาศ ก.พ.อ.

           3.2 ส่งเสริมให้คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  เป็นระบบการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ของนักวิจัยภายในคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักวิจัยและคณะ

           3.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย มีกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 ารนำผลจากการประเมินติดตามการดำเนินงานวิจัยมาใช้ในการวางแผน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป ตลอดจนหาวิธีการปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาการจัดการจึงได้มีการจัดตั้งบุคคลในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 

 

แกลเลอรี่