งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

แหล่งนำเสนอผลงานวิชาการ

แหล่งประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

1. ส่งบทความ บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7  จัดโดย สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ รายละเอียด

 

2. ส่งบทความ บัดนี้- 20 มีนาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6) หัวข้อ “Creativity's Value and Innovation” จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด 

 

3. ส่งบทความ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560  การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ”    ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รายละเอียด     

 

4. ส่งบทความ บัดนี้  31 มีนาคม 2560    การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร    รายละเอียด   

 

5. ส่งบทความ บัดนี้  - 20 มีนาคม 2560    โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 (The 10th Srinakharinwirot University Research Conference) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รายละเอียด  

 

6. ส่งบทความ บัดนี้  - 20 มีนาคม 2560    จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6)   สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียด 

 

ระดับนานาชาติ

1. ส่งบทความ บัดนี้ - 5 มีนาคม 2560  งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting  จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รายละเอียด     

 

2. ส่งบทความ บัดนี้- 20 มีนาคม 2560  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่ออัตลักษณ์แห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Research and  Creative Solutions  for  AEC  Identities for Thailand development 4.0) 2017 SPUC  National  and  International  Conference   โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    รายละเอียด

 

3. ส่งบทความ บัดนี้ – 16 มีนาคม 2560    The 5th PSU- USM- International Conference on Arts and Sciences    Prince of Songkla University, Pattani Campus. รายละเอียด 

 

4. ส่งบทความ บัดนี้ – 10 มีนาคม 2560   Burapha University International Conference 2017 in Pattaya, Thailand, August 3-4, is the 6th    มหาวิทยาลัยบูรพา  รายละเอียด

 

5. Submit now - April 19, 2017    The 5th ASIA Pacific Protein Association (APPA) Conference Held jointly with The 12 th International Symposium of The Protein Society of Thailand (PST)    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดประชุม    Read More   

 

วารสาร 

1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รายละเอียด

แกลเลอรี่