งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย

วันนี้ (1 ส.ค.59) งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัย ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ร่วมกับ 4 คณะ ได้ร่วมกันจัดโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการต้นนำ้ กลางนำ้ และปลายน้ำ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือ โดยหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดการอบรม โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจการ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อาจารย์ผุ้สอนดีเด่น ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์จากคณะต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการ

แกลเลอรี่