งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

งานวิจัยและงานวิชาการ

ปี 2560

1.ประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย อ่าน
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทย อ่าน
3.ความตั้งใจจะลาออกจากงานของอาสาสมัครทหารพราน กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย อ่าน 
4.การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาวในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดยะลา อ่าน 
5.การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อ่าน
6.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  อ่าน
8.การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  อ่าน
9.ความต้องการการรับบริการทางวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  อ่าน
10.ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งหนึ่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  อ่าน    
11.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา อ่าน
12.สถานะภาพบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดยะลา อ่าน
13.อัตลักษณ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่าน
14.ความเป็นจริงและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่าน
15.รูปแบบการดำเนินงานวิทยุสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่าน
16.ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มเบเกอร์รี่ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา อ่าน
17.การบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน
18.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปอำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน
19.ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลืองผสมนมแพะในตำบลท่าสาปจังหวัดยะลา อ่าน
20.ปัจจัยที่ส่งผลกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเบเกอรี่ในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน
21.พฤติกรรมการบริโภคน้ำนมแพะของผู้บริโภค ในตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา อ่าน
22.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อลาบันซอย ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา อ่าน
23.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนนมแพะ ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา อ่าน
24.ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา อ่าน
25.รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป(ส้มแขกแช่อิ่ม) ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน
26.ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา อ่าน

 

ปี 2561

 

1. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย. อ่าน 

2.  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดล CIPPA ในรายวิชาสัมมนาการจัดการ.อ่าน

3. พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟอเมซอน กรณีศึกษาร้านกาแฟอเมซอนในปั้มน้ำมันปตท. ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา. อ่าน 

4. การศึกษาประสิทธิภาพการกระจายผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ “บันตูวัน” ไปสู่ผู้บริโภค. .อ่าน

5. กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาธุรกิจบูดู) ของจังหวัดปัตตานี. อ่าน

6. กลยุทธ์การบริหารร้านกาแฟโบราณตำมือ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา.อ่าน 

7. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีแช่แข็งอำเภอเมือง จังหวัดยะลา. อ่าน     

8. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี. อ่าน

9. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชุดข้าวยำ อ่าน_

10. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าร้านลูกหยีวีระวงค์. อ่าน

11. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. อ่าน

12. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา..อ่าน

13. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้โรงอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ่าน

14. การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. อ่าน

15. การวางแผนกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายลูกหยี จังหวัดปัตตานี อ่าน

16. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษา อ่าน  

17. การบริหารงานร้านบันตู อ.บันนังสตา จ.ยะลา. .อ่าน

18. ความพึงพอใจของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ. อ่าน

19.การคัดกรองหุ้นสามัญตามหลักชารีอะห์ เพื่อการลงทุนตามหลักศาสนา  อิสสาม. อ่าน

20.กระบวนการสื่อสารเพื่อการจัดการสถานที่การจำหน่ายสินค้า OTOP ในประเทศมาเลเซีย.อ่าน