งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ราย ชื่อ วารสาร ที่ ผ่าน การ รับรอง คุณภาพ จาก TCI (กลุ่ม ที่ 1)
ราย ชื่อ วารสาร ที่ ผ่าน การ รับรอง คุณภาพ จาก TCI (กลุ่ม ที่ 2)