งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ภาพข่าวโครงการอบรมปฏิบัติการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน

วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยอาจารย์อับดุลเราะห์มาน  สาและและคณะ ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชนจังหวัดยะลา” เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่