งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ภาพข่าวโครงการเส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์และคณะ จัดโครงการบริการวิชาการ เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  รุ่น 6 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการพลศึกษายะลา  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้มีทักษะในด้านการจัดการด้านการบัญชี การตลาด การผลิต และการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน เกิดความสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  การดำเนินโครงการบริการวิชาการเป็นลักษณะการจัดอบรมปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการบริหารธุรกิจ ในลักษณะการดำเนินธุรกิจจำลอง (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแซนวิสทูน่า)  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
           

แกลเลอรี่