งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ เรื่อง สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการ เรื่อง สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ การจัดการระบบการจัดการโฮมเสตย์ชุมชนปิยะมิตร อ่าน

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อ่าน

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ แนวทางยกระดับเกษตรอัตลักษณ์ อ่าน

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ เยาชนต้นแบบ อ่าน

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อ่าน

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม หัวข้อ ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) อ่าน 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด