งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ได้เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่4/2564

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00น.อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรมแกรม Google Meet

แกลเลอรี่