งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่1/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 13.30-16.30น. อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

แกลเลอรี่