งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมการประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสาร วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่2/2564

วันนี้ 19 เมษายน 2654 เวลา10.00-12.00น. อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพวารสาร วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
 

แกลเลอรี่