งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม Cultural Camp โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์

วันที่ 10-11 เมษายน 2564 (08.30-17.00 น.)  ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Cultural Camp  โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุขและ อาจารย์ ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยนักศึกษาชาวต่างชาติ 6 ท่าน ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่