งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในการจัดอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur(GSB Micropreneur Academy)

 วันนี้ (8 เมษายน 2564) 09.00น. ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในการจัดอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur(GSB Micropreneur Academy) โดยได้รับเกียรติจากดร.อมาตย์ สูหลง หัวหน้างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ปวีณา เจะอารง และดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด การจัดให้นักศึกษาอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดและนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้ GBS Micropreneur Academy โดยการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas  ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

แกลเลอรี่