งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก. รุกหนัก....Matching ให้คำปรึกษาพัฒนาผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 1 เมษายน 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Matching ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ ในการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาผลงานเชิงรุก สู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน เลานำทา และ ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการ Workshop ให้คำปรึกษาเชิงลึกเป็นรายบุคคลดังกล่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พิชิตผล....งานวิชาการ/วิชาชีพ"  ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

 

แกลเลอรี่