งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

วจก. ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาพื้นฐานการวิจัย “กลยุทธ์พิชิตผล....งานวิชาการ/วิชาชีพ”

วันนี้ (1 เมษายน 64)  ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์พิชิตผล....งานวิชาการ/วิชาชีพ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุเทน เลานำทา และผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร  ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2564  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะการบูรณาการโครงการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเอกสารตำราเพื่อขอผลงานตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีอาจารย์และเจ้าหน้าสายสนับสนุนเข้าร่วมทั้งหมด 46 คน  ดำเนินการโดยฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป และฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

 

แกลเลอรี่