งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9630

ติดต่อข้อมูลได้ที่ resac@yru.ac.th