งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานวิจัยและงานบริการวิชาการ จัดเป็นอีก 2 พันธกิจที่สำคัญนอกเหนือจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นการทำงานแบบทีม อย่างเป็นระบบ และตอบโจทย์ประกันคุณภาพได้ ดังนี้

          -การทำงานแบบทีม  โดยการแต่งตั้งและดำเนินงานบริหารในรูปของ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งคณะกรรมการมีตัวแทนจากอาจารย์ประจำหลักสูตร 10 หลักสูตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หัวหน้างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิชาการศึกษาสังกัดงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          -เน้นดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้พันธกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้พัฒนาระบบรองรับการดำเนินงาน อันประกอบด้วย ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย, ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ฯลฯ

          -ตอบโจทย์การประกันคุณภาพ  การดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะมุ่งเป้าประสงค์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้แผนกลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรม จึงถูกออกแบบให้สอดคล้องและสามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพได้ ซึ่งในส่วนของงบประมาณ มีทั้งแบบไม่ใช้งบประมาณและแบบใช้งบประมาณ (ซึ่งอาจใช้งบประมาณฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, งบประมาณคณะวิทยาการจัดการ และงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)  รวมถึงมีการนำผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพงานวิจัยและบริการวิชาการปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ