งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ดร.อมาตย์ สูหลง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ
ชื่อ :
นายรอมซี แตมาสา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
0 7329 9630 ต่อ 61101
ชื่อ :
นางสาวอารีนา ดอเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299630 ต่อ