งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์อัปสร  อีซอ                ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิษฎ์ธวัช  มั่นเศรษฐวิทย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาวดี  ตานีเห็ง กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  กาญจนธานี กรรมการ
อาจารย์มีนา  ระเด่นอาหมัด กรรมการ
อาจารย์ดุษฎี  นาคเรือง กรรมการ
อาจารย์วัลย์ลดา  พรมเวียง กรรมการ
อาจารย์เจนตา  แก้วไฝ กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ กมล กรรมการ
อาจารย์อุษณีย์  พรหมศรียา เลขานุการ
นายรอมซี  แตมาสา ผู้ช่วยเลขานุการ