ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธุ์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

เว็บไซต์อาจารย์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด