รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล

31 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ทีม "Buzran Hostel" นำทีมโดยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี