โครงสร้างหลักสูตร

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต

        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต

                1. วิชาบังคับ                                                        12    หน่วยกิต

                2. วิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต

        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                            ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต

                1. วิชาบังคับ                                                          3    หน่วยกิต

                2. วิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต

        1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                           ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต

                1. วิชาบังคับ                                                         3    หน่วยกิต

                2. วิชาเลือก                                         ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต

        1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                    ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต

                1. คณะครุศาสตร์                                                    3    หน่วยกิต

                หรือ

                2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต

                หรือ

                3. คณะวิทยาการจัดการ                                            3    หน่วยกิต

                หรือ

                4. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร    ไม่น้อยกว่า   3     หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า  93    หน่วยกิต  

    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                    ไม่น้อยกว่า  33    หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                           ไม่น้อยกว่า  54    หน่วยกิต           

              1. วิชาเอกบังคับ                                                39    หน่วยกิต            

              2. วิชาเอกเลือก                                ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต   

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                            6   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต