รูปแบบของหลักสูตร

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

        รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ให้ปริญญาแก้ผู้สำเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว