อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

January 23, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า

2. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

3. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

4. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ