ชื่อหลักสูตร

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bacherlor of Business Administration (Modern Trade Business Management)