ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย       ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

                        ชื่อย่อ : บธ.บ (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)            

ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม : Bacherlor of Business Administration (Modern Trade Business Management)

                         ชื่อย่อ : B.B.A (Modern Trade Business Management)