อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยดุสิ

28 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะจำเป็นตามศาสตร์ของตนเองให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ผ่านระบบออนไลน์