อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

22 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต (แปลงเกษตรกร เกษตรสมาชิก สถาบันเกษตรกร) ภายใต้โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา