กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

17 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง ประธานหลักสูตร และอาจารย์มนัส สุทธิการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อม ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา