กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่องคัดเลือกผลงานจากห้องเรียนสู่สังคมรายวิชา

15 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่องคัดเลือกผลงานจากห้องเรียนสู่สังคมรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมให้มีความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ดร. นิติศักดิ์ เจริญรูป และอาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ มาเป็นวิทยากรเสวนา ในรูปแบบกึ่งออนไลน์