นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ร้าน 7-11

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 - 30 เมษายน 2565 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 61,64 กลุ่ม A ผศ.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 61 กลุ่ม B และอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 62 กลุ่ม A เพื่อนิเทศนักศึกษาที่กำลังฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการร้าน 7-11 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ ผลการนิเทศนักศึกษา มีผลการทำงานที่ดี ได้การชื่นชมเป็นอย่างมาก มีความอดทน เสียสละ มีใจบริการ และนักศึกษามีพัฒนาการที่ดีมากขึ้น นักศึกษามีความขยัน อุสาหะ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน ลักษณะงานเป็นงานพื้นฐานเนื่องจากเป็นการลงร้านครั้งแรก