กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8-14 เมษายน 2564 อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของ นศ. กลุ่ม A 62 จำนวน 46 คน ณ สถานประกอบการกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งผลการนิเทศ พบว่านักศึกษามีความขยันในการฝึกปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้เร็ว และสถานประกอบการให้การชื่นชมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา