กิจกรรมการเซ็นสัญญาทุนการศึกษา ประจำปี 2564

30 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการเซ็นสัญญาทุนการศึกษาโครงการทุน ศอ.บต. (100%) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ซีพี ออลล์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ