อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง

18 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร


อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

เว็บไซต์อาจารย์

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด