อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร

16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์เบญญาดา  เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด