ประกวดสุดยอดนวัตกรรม ที่เป็นผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ

16 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลที่ได้รับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรม ที่เป็นผลผลิตจากการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายอัสลัน แสมามุ

2. นางสาวฮัสนีชา ดอรอเฮง

3. นางสาวโซฟียะห์ กาสอ

4. นางสาวอัยเสาะ สะตียา

5.นางสาวโซเฟีย สะนิ

และมีอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นที่ปรึกษาในการประกวดครั้งนี้