กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา

25 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นักศึกษากลุ่ม A รหัส 62 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา ณ ห้องประชุมหยางถาว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมูฮำหมัดอัซมี กาซอ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้