กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษา ประจำปี 2562

August 23, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนังกา ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อิสมะแอ สะแม เจ้าหน้าที่แนะแนวสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล